Sửa Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14: Điều chỉnh giảm 4.914.894,58 triệu đồng đối với các dự án chưa giải ngân hoặc không có nhu cầu sử dụng theo phụ lục tổng hợp và các phụ lục số 01.TH, 02.TH, 03.TH, 04.TH, 05.TH, 06.TH, 07.TH và 08.TH kèm theo Nghị quyết 966/NQ-UBTVQH14.

Ngoài ra, Nghị quyết điều chỉnh một số nội dung trong Điều 3 Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14. Theo đó, sau khi điều chỉnh giảm số tiền theo quy định trên, khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 và bổ sung cho các dự án tại Điều 2 của Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14, số còn lại thu hồi kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016 là 4.933.778,58 triệu đồng.

Vũ Phương Nhi

Nguồn: Tapchichungkhoanvietnam.vn