Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh lên kế hoạch chi tiết chuyển đổi số để trở thành đô thị thông minh

 

Theo đó, Sở Xây dựng đã lên kế hoạch cập nhật các chức năng và thay đổi toàn diện Ứng dụng SXD247 để đáp ứng với yêu cầu công việc, nhiệm vụ chuyên môn của Sở Xây dựng và nhu cầu sử dụng của người dân. 

Cụ thể: 
1. Nhận thức số: Tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số đối với các lĩnh vực thuộc năng lực quản lý của Sở, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 
2. Thể chế số: Ban hành Kế hoạch số 2293/KH- SXD-VP ngày 20/3/2024 triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2024 tại Sở Xây dựng. Ban hành Quyết định số 298/QĐ-SXD-VP ngày 26/3/2024 về ban hành Quy chế hoạt động tại Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng Thành phố. 
3. Hạ tầng số: Triển khai các ứng dụng chuyên ngành trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của Thành phố; Vận hành Phần mềm Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước tại Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng.
4. Dữ liệu số: Số hoá và xây dựng cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử; Vận hành Kho dữ liệu điện tử trực tuyến của người dân để giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố; Tạo lập cơ sở dữ liệu và số hoá hồ sơ, tài liệu Giấy phép xây dựng và hồ sơ Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, giai đoạn 2023-2024.
5. Nền tảng số: Triển khai nền tảng Hệ thống thông tin cấp phép xây dựng thống nhất trên toàn Thành phố; Phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn và chuyên gia Ngân hàng Thế giới xây dựng 2 tài liệu: Mô hình tham chiếu dữ liệu cấp phép xây dựng và Mô hình tổng thể hệ thống thông tin cấp phép xây dựng – từ đó làm căn cứ hướng dẫn số hoá và triển khai hệ thống thông tin quản lý cấp phép xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

6. Chính quyền số:  
- Đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận văn vản điện tử, ứng dụng chữ kí số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QD-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/ND-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Phát triển kênh giao tiếp số giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. 
- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản. 
Như vậy, các thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng đã triển khai vận hành trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng./.

Nguồn:Chuyendoiso.dangcongsan.vn